Отговорност

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

            Аз, долуподписаният, ............................................, роден на ......, в ..................., притежаващ паспорта № ......, издаден на ....... от ..................., /наричан по-долу "Участник"/, като действам от свое име и от името всеки, който би могъл да търси отговорност на "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД, ЕИК 201080528, с настоящото, считано от датата, вписана по-долу, декларирам,че:

 

            1. Освобождавам от отговорност и се отказвам от правото да предявявам пред съд или по друг начин всякакви претенции срещу "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД, техни съдружници, управители, служители, работници и агенти (наричани по-долу заедно с "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД   - "Освободените от отговорност страни").

 

            2. Желая да участвам в екскурзия с мотоциклети, моторни-превозни средства, машини и съоръжения, ("Екскурзията"), провеждана от "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД.

 

            3. Приемам напълно изискването на "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД, че подписването и връчването на тази декларация е предварително условие за участие ми в Екскурзията.

 

            4. В пълно съзнание, разбиращ свойството и значението на декларираното, изрично потвърждавам и приемам, че съм наясно, че дейностите на Екскурзията са опасни и включват риск от тежко нараняване и/или смърт и/или повреда на имущество, като изрично поемам този риск. Потвърждавам, че съм разкрил на "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД пълните подробности за здравословното си състояние и заявявам, че не страдам от заболявания или приравняващи се на заболяване състояния (вкл. пристрастености от различен вид-алкохолизъм, наркомания и др.), които биха застрашили живота, здравето и сигурността на останалите участници в Екскурзията, както и че не се нуждая от специални грижи или какъвто и да е лекарски надзор или лечение. Съгласен съм, че при необходимост  "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД може да се консултира с лекар, за да прецени пригодността ми за участие в Екскурзията и независимо от това се съгласявам и заявявам, че участието ми в Екскурзията е изцяло на мой собствен риск.

 

            5. Безусловно и неотменимо освобождавам от отговорност всяка от Освободените от отговорност страни от всякакви претенции, искания, основания за завеждане на дело, задължения, искове, щети и вреди, в случай на (I) смърт, нараняване, пълна или частична нетрудоспособност, повреда или погиване на имущество, както и медицински разходи; (II) кражба, изгубване, повреда или забавяне на доставката на багажа или на друго лично имущество на Участника, което е причинено или другояче е свързано с участието на Участника в Екскурзията (събирателно - "Претенции"). Изрично се съгласявам, че предходното включва Претенции, възникнали поради небрежността на някоя от Освободените от отговорност страни, на друг участник в Екскурзията, или на други лица, както и че предходното е всеобхватно, доколкото е възможно според приложимото законодателство, освен причинените по вина или груба небрежност от страна на Освободените от отговорност страни и овъзмездими на това основание.

 

            6. Моето регистриране за участие в Екскурзията отговаря на всички изисквания за легитимност в Екскурзията и, че в частност, нямам осъдителни присъди, забраняващи ми участието в нея съгласно Общите условия на "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД.

 

            7. Прочел съм Общите условия на "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД, съгласен съм с тях и ги приемам.  

 

            8. Задължавам се и приемам да не започвам, да не подпомагам съзнателно, като и да не причинявам търсенето на гражданска или наказателна отговорност от която и да било от Освободените от отговорност страни под формата на съдебен процес, или под друга форма за реализация на Претенции.

 

            9. Приемам спрямо условия на настоящата декларация, във всички случаи, да се прилага вътрешното законодателство (без избор на законовите му разпоредби) на Република България. Искове от страните по настоящето могат да бъдат предявявани само пред съдилищата в Република България и пред никоя друга юрисдикция; страната, спечелила делото, има правото да получи от страната, загубила делото, направените разноски в разумен размер.

 

            10. Приемам спрямо условия на настоящата декларация, във всички случаи, да се прилага законодателство (без избор на законовите му разпоредби) на Република България. Искове от страните по настоящето могат да бъдат предявявани само пред съдилищата в  Република България и пред никоя друга юрисдикция; страната, спечелила делото, има правото да получи от страната, загубила делото, направените разноски в разумен размер.

 

            11. Приемам всички изменения и дпълнения на тази Декларация за освобождаване от отговорност на Освободените от отговорност страни от мен и да се считат за  невалидни, ако не са в писмена форма и не са подписани от Участника и "БОЛКАНС ОРИНДЖ АДВЕНЧЪРС" ООД.

 

            12. Ако се установи, че някоя от разпоредбите на тази Декларация за освобождаване от отговорност е незаконна, невалидна или неприложима, то такава разпоредба се счита за напълно отделима, а Декларацията ще се тълкува и прилага, все едно въпросната разпоредба никога не е представлявала част от нея; другите разпоредби на Декларацията остават в сила, без да се влияят от незаконната, невалидна или неприложима разпоредба, или от нейното отделяне от Декларацията.

 

            13. Настоящата декларация се отнася за следната Екскурзия:

 

Екскурзия: ____________________________________________________________________

 

От: _______________________________        До: ____________________________________

 

 

 

Дата: ___________________                       Декларатор: _______________________________

 

 

                                                                       Подпис:       _______________________________